EN

KVK Ziyaretçi Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesi Hakkında Ziyaretçi Bilgilendirmesi 

EMGE A.Ş. markası ile tanınan şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.
Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak EMGE A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenecektir.

b) Toplanan Kişisel Veriler
EMGE A.Ş., ziyaretçilerin tesis ziyaretleri sırasında güvenlik kameraları ile görüntü kaydı yapmakta, ziyaretçi kayıt defteri ya da yazılımına girmek üzere ziyaretçilerden kimlik bilgisi alınmakta, yapmış olduğunuz ziyaretinizle ilgili olarak veya ileride yapacağınız ziyaretlerle ilgili ve sınırlı olmak kaydıyla hizmet ve deneyim iyileştirmeleri yapmak adına kişisel verileriniz toplanmaktadır.

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz, güvenlik, iş sağlığı ve EMGE A.Ş. ve tesislerimizdeki şirketlerin güvenliğini takip ve tesis etmek, ziyaretçi deneyimini ve hizmet kalitesini arttırmak amaçlarıyla işlenecektir.

ç) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda yer alan b bölümünde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve tamamı için geçerli olmak üzere;
EMGE A.Ş.'nin yurt içi ve yurt dışı iş ortakları, hissedarları, iştirakleri ve tedarikçileri; kamera görüntülerini ise gerektiğinde kamera sistemini kuran şirket, bina yönetimi; güvenlik ile bağlantılı olarak polis, jandarma ve diğer güvenlik görevlileri ile idari organlar ve yargı mercileri ile paylaşacaktır.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle;

Doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından; talebiniz üzerine, Şirket genel müdürlük personeli, güvenlik görevlilerimizce ve doğrudan otomatik sistemler (kamera sistemleri) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

•    Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
•    Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
•    Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
•    Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,
•    Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
•    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
•    Açık rızanızın bulunması
Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplamaktadır.

e) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle EMGE A.Ş.'ye iletmeniz durumunda EMGE A.Ş.  talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. 

 Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
•    Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@emge.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.